EN & ADMITERE 2014

În sprijinul elevilor de clasa a VIII – a (dar si în sprijinul părinților) începem  chiar de la începutul anului școlar  publicarea unor documente, informații  și site-uri ce  sunt absolut necesare tuturor. 

Sperăm să găsiți aici tot ceea ce vă interesează și să aveți acces la ele mult mai ușor. Primele documente sunt cele oficiale. Ele se regăsesc și pe site-ul MEN (Ministerul Educației Naționale). Rugăm elevii și părinții să consulte paginile blogului nostru pentru a afla din timp toate informațiile importante.

Site-uri oficiale:

 1. M.E.N.  www.edu.ro

 2. Inspectoratul Județean Prahova www.isj.ph.edu.ro/


Publicat la 4.03.2014

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL 2014 –2015

inchide

Ordin, metodologie și fișa de înscriere

Publicat la 18 sept. 2013.

 

image

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A  EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

13 iunie 2014  – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

16-18 iunie 2014 -  Înscrierea la Evaluarea Naţională

23 iunie 2014  – Limba şi literatura română – probă scrisă

24 iunie 2014  – Limba şi literatura maternă – probă scrisă

25 iunie 2014  – Matematica – probă scrisă

27 iunie 2014  – Afişarea rezultatelor (până la ora 16)

27 iunie 2014  – Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)

28 iunie – 30 iunie 2014 Rezolvarea contestaţiilor

1 iulie 2014  – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

********************************************************************************************

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

În baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

ale prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

emite prezentul ordin:

Art.1. Se aprobă Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013-2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2. Evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfăşoară în anul şcolar 2013-2014 în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.
Art.3. (1) Se aprobă Programa pentru limba și literatura slovacă maternă, valabilă pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014. Programa este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014, altele decât cea menționată la alin. (1), sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4801/2010.
Art.4. (1) Comisiile județene/ a municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.
(2) Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.
(3) Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.
Art. 5. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.
(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.
(3) Cu excepţia candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naționale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art.6, punctul (10) și ale art.9, punctul (25) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, menționată la art. 2.
Art.6. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art.7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

MINISTRU,
Remus PRICOPIE
BUCUREŞTI
Nr. 4924
Data: 29.08.2013

************************************************************************************************

 

image

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 2014 – 2015

Iată documentele ce reglementează admiterea în ciclul liceal

 1. Monitor oficial_Ordin_ ADMITERE_ 2014
 2. Monitor oficial_Calcul_medie_admitere_2014
 3. Monitor oficial_CALENDARUL ADMITERII 2014

Documentele prezentate mai sus în format pdf. sunt extrase de pe site-ul Ministerului Educației Naționale și au prevederi ce se vor aplica începând cu acest an școlar. Cea mai importantă modificare este cea legată de calcularea mediei de admitere. La finalul acestui an școlar elevii care vor susține admiterea la liceu vor avea media de admitere calculată astfel:

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 75%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere.

 

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

 

 clip_image002

 

unde:

 MA = media de admitere.

            ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

              EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenții clasei a VIII-a

Extras este din Monitorul Oficial pe care-l puteți consulta și în varianta pdf.

            CALENDAR ADMITERE – EXTRAS

(pentru o cât mai corectă informare vă rugăm să consultați cu atenție și documentele oficiale)

Probele de aptitudini

 

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini

26-27 mai 2014

Înscrierea pentru probele de aptitudini

28-30 mai 2014

Desfăşurarea probelor de aptitudini

2 iunie 2014

Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afişarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini

 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

22-23 mai 2014

Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

26-27 mai 2014

Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

28-30 mai 2014

Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

2 iunie 2014

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru

3 iunie 2014

Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

4-5 iunie 2014

Ridicarea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care candidaţii au susţinut probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

10 iunie 2014

Depunerea de către candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă a anexelor fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite

11 iunie 2014

Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene/ a municipiului Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe

Prima etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015

4 – 8 iulie 2014

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea

4 – 8 iulie 2014

Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fişele de înscriere

5 – 9 iulie 2014

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator

10 iulie 2014

Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată

Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti

11 iulie 2014

Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere

12 – 13 iulie 2014

Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională

14 iulie 2014

Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor

15 iulie 2014

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014 – 2015

16 iulie 2014

Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti

16 iulie 2014

Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate

17 iulie -25 iulie 2014

Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

 


Publicat la data de 14 sept. 2012

pentru admitere 2013

Începem de azi publicarea ordinelor și metodologiilor care reglementează susținerea evaluării naționale (EN) și a admiterii în ciclul inferior al liceului  pentru absolvenții clasei a VIII – a.

___________________________________________________________________

EVALUARE NAȚIONALĂ – iunie 2013

Subiecte și bareme

Pentru subiectele de matematică:  după deschiderea arhivei se aleg variantele subiect sau barem marcate cu LRO, adică limba română. Restul variantelor sunt pentru elevii care au susținut examenul în altă limbă.

 ____________________________________________________________________

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A EVALUĂRII NAȚIONALE (.jpg)

Calendar evaluare 2013

Elevii, părinții, tutorii sau alte persoane interesate pot accesa următoarele documente publicate în format pdf. cu ajutorul programului Adobe Reader. Dacă nu aveți acest program îl puteți descărca gratuit de aici.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2013

 ORDIN nr. 5606 din31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013

 Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5606 /31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013. Calendar.

ADMITERE 2013

 ORDIN nr. 5608 din 31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2013-2014

 Anexa la ordinul MECTS nr. 5608/ 31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014. Calendar.

Informații suplimentare dar cu caracter orientativ puteți găsi în arhiva de mai jos: metodologia evaluării naționale (este valabilă cea nr. 4801/2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010 – 2011 – Anexa 2), ghidul candidatului  2012 care conține și un model de fișă de înscriere, etc. Documentele oficiale vor fi publicate pe măsura apariției lor, conform calendarului M.E.C.T.S.

Urmăriți această pagină!

 

MULT SUCCES!


ARHIVA CU DOCUMENTE, ORDINE ȘI METODOLOGII ÎNCEPÂND CU 2009


Publicat pe data de 29 mai 2012

image

GHIDUL CANDIDATULUI 2012


Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională sau http://subiecte2012.edu.ro ( actualizat la 2.11.2011)


EVALUARE NAȚIONALĂ

ORDIN nr. 5219/29.08.2011 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2011-2012

Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2011-2012 – Anexa la OMECTS nr. 5219/29.08.2011

CALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ 2011 -2012

ADMITERE

ORDIN nr. 5220/29.08.2011 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013 – anexa la OMECTS nr. 5220
 

Publicat la data de 20 mai 2011

Ghidul candidatului 2o11 – Județul Prahova

Ghidul candidatului – admitere 2011 (în format pdf.)

Publicat în 2 septembrie 2010

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

EVALUAREA NAȚIONALĂ a elevilor de clasa a VIII – a

2010-2011

1. ORDIN nr. 4.801/31.08.3010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011

ORDIN_Evaluare_Națională_2011.pdf

2. Programele pentru disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 (anexa 3 la Ordinul MECTS nr. 4.801/31.08.2010)

PROGRAME_EVALUARE_NATIONALA_2011.zip

3. Calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2010-2011 (anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.801/31.08.2010)

CALENDARUL_evaluării_naționale_2011.pdf

4. Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2010-2011 (anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4.801/31.08.2010)

Anexa_2_metodologie_evaluare_națională_2011_site.pdf

………………………………………………………………………………………………

ADMITEREA în învățământul liceal (ciclul inferior)

2010 – 2011

1. ORDIN nr. 4.802/31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2011-2012

ordin_admitere_2011.pdf

2. Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 (anexa 1 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)

Anexa_I_Metodologie_de_organizare_si_desfășurare_a_admiterii_2011site.pdf

3. Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 (anexa 2 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012)

Anexa_II_Calendarul_admiterii_2011site.pdf

4. Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaționale (anexa 3 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)

Anexa_III_PROBELE_DE_APTITUDINI_2011.pdf

5. Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională (anexa 4 la Ordinul MECTS nr. 4.802/31.08.2010)

Anexa_IV_Proba_de_verificare_a_cunoștințelor_de_limba_2011.pdf

___________________________________________________________________

ARHIVĂ

Anul școlar 2009 – 2010

1 iulie 2010

Candidați repartizați de la Bassarabescu

S-a încheiat prima etapă a repartiției computerizate. Click pe imagine!

____________________________________________________

9 iunie 2010

Admiterea 2010

Dând click pe imaginea site-ului Admitere 2010 veți fi redirecționați către Planul de școlarizare 2010. Acesta afișează, pe județe și pe categorii: licee, specializări, profile etc.

___________________________________________________________________

* NOU

IMPORTANT

18 MAI 2010

A apărut :

GHIDUL CANDIDATULUI

GHIDUL CANDIDATULUI PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 2010.

___________________________________________________________________

„Toată viața e o școală” - Jan Amos Comenius ( Jan Amos Komenský ) În data de 30 noiembrie 2009, Ministerul Educației Cercetării și Inovării (acum MECTS) a publicat pe site-ul subiecte.ro modele de subiecte pentru disciplinele la care elevii claselor a VIII – a vor susține probe de evaluare. Subiectele pot fi găsite dând click pe link-ul următor: http://subiecte2010.edu.ro/  sau direct pe numele disciplinelor de mai jos:

EVALUAREA NAȚIONALĂ A ELEVILOR DE CLASA a VIII – a

 • EXTRASE DIN: METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EVALUĂRII NAȚONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ȘCOLAR 2009-2010 (Anexa nr.1 la O.M.E.C.I. nr. 4846 din 31.08.2009, cu privire la organizarea si desfăsurarea Evaluării Naționale pentruelevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2009-2010)

„Art. 2. (1) Evaluarea națională se desfăsoară, anual, într-o singură sesiune, cu
două perioade.
(2) În caz de absentare de la evaluarea națională, acesta poate fi susținută într-o
sesiune ulterioară.
(3) Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât si cei din învățământul
particular au dreptul să susțină evaluarea națională, fără taxă.

 • III. DISCIPLINELE LA CARE SE SUSȚINE EVALUAREA NAȚIONALĂ
  Art. 12. Disciplinele la care se susțin probe pentru Evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a sunt următoarele:
  a) Limba si literatura română;
  b) Limba si literatura maternă – pentru elevii aparținând minorităților naționale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă;
  c) Matematică.”

CALENDARUL

de desfăsurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a,

în anul scolar 2009 – 2010

(Anexa nr.2 la O.M.E.C.I. nr. 4846 din 31.08.2009, cu privire la organizarea și desfăsurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2009-2010)

PERIOADA DE EVALUARE

4 mai 2010 Limba si literatura română – probă scrisă

6 mai 2010 Limba si literatura maternă – probă scrisă

12 mai 2010 Matematica – probă scrisă

PERIOADA SPECIALĂ DE EVALUARE

25 mai 2010 Limba si literatura română – probă scrisă

27 mai 2010 Limba si literatura maternă – probă scrisă

2 iunie 2010 Matematica – probă scrisă

Documentele  care reglementează evaluarea națională în anul școlar 2009 – 2010

ordin1.    Ordin nr. 4846/2009 cu privire la organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010

programe2. Programe necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010 (Anexa nr.3 la Ordinul nr. 4846/2009)

calendar3. Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010 (Anexa nr.2 la O.M.E.C.I. nr. 4846/2009)

metodologie4.  Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2009-2010 (Anexa nr.1 la O.M.E.C.I. nr. 4846/2009)

Toate documentele au fost publicate și pe site-ul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) . Documentele sunt în format PDF. Pentru a le deschide: click! pe numele documentului sau iconul PDF.

ADMITEREA  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL  LICEAL – CICLUL INFERIOR

 • Ordin nr. 4848/2009 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011.

ordin ordin_admitere_2010.pdf

_______________________________________________________________

 • Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011 (Anexa II la O.M.E.C.I. nr. 4848/2009)

calendarCALENDARUL_ADMITERII_2010.pdf

_______________________________________________________________

 • Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011 (Anexa I la OMECI nr. 4848/2009)

metodologiMetodologie_de_organizare_si_desfasurare_a_admiterii_2010.pdf

_______________________________________________________________

 • Probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare în regim bilingv a unei limbi moderne de circulaţie internaţională (Anexa IV la OMECI. nr. 4848/2009)

probaPROBA_DE_Limba_2010.pdf

______________________________________________________________

 • Probele de aptitudini pentru admiterea in licee vocationale profil artistic – arte vizuale specializările Arte plastice, arte decorative, Arhitectură, arte ambientale, design, Conservare – restaurare bunuri culturale (ANEXA III la Ordinul MECI. nr. 4848/2009)

probe PROBELE DE APTITUDINI_2010_Anexa III.pdf

______________________________________________________________

Reclame

2 răspunsuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: